ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Gegrond Gezond, gevestigd te Delft.

1. Definities

 • De Ondernemer: Gegrond Gezond: statutair gevestigd te Delft
 • Adres: Stil Gezicht 3, 2612 RV Delft
 • KVK nr.  80109470
 • De Klant: de klant die zich via de website, social-media, telefoon of e-mail van Gegrond Gezond heeft aangemeld voor de aangeboden diensten en/of abonnementsvormen.
 • De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Gegrond Gezond en de klant.
 • Diensten: door Gegrond Gezond vastgestelde adviezen.
 • Kosten Dienstverlening: door de klant verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan Gegrond Gezond.
 • Partijen: Gegrond Gezond en de klant gezamenlijk.
 • Coaching: Coaching verzorgd door coaches binnen Gegrond Gezond. Dit is zowel online als tijdens een persoonlijke afspraak mogelijk. 
 • Gedeelde Informatie: informatie beschikbaar gesteld door Gegrond Gezond aan de klant en van de klant aan Gegrond Gezond.

2.Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en de klant.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


3.Totstandkoming overeenkomst

3.1 Orthomoleculair Voedingsadvies / Gewichtscoaching / Personal coaching

 • De Overeenkomst tussen Gegrond Gezond en de Klant zal tot stand komen wanneer De Klant dienst reserveert via de website, email (info@biancavanas.nl) of de telefoon.
 • De Overeenkomst heeft een duur van de aangegeven aantal weken en/of aangeven aantal consulten, zoals vermeld op de factuur.
 • De Overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.
 • Wanneer de Klant een blessure of ziekte oploopt tijdens de overeenkomst, is dit geen geldige reden om de overeenkomst te ontbinden.
 • De Overeenkomst eindigt na de overeengekomen aantal weken.


3.2 Online diensten

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

Indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.


4. Betaling

Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, door middel van overschrijving in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gegrond Gezond aangegeven. Gegrond Gezond is gerechtigd om periodiek te factureren. De klant ontvangt een digitale PDF factuur voor de geleverde consulten. Bij overschrijding van de betaaltermijn, zal het eerstvolgende consult worden uitgesteld tot na ontvangst van de betaling.

Bij een overschrijding van 30 dagen is Gegrond Gezond gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen. 

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Gegrond Gezond gerechtigd om met terugwerkende kracht, vanaf de eerste dag van verschuldigdheid, wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Alsmede alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Wordt een reservering voor een coaching consult geannuleerd korter dan 24 uur voorafgaand de reservering/afspraak datum, wordt 40% van het verschuldigde totaalbedrag (terug gerekend naar uurtarief) in rekening gebracht. Komt een cliënt zonder afmelding  niet opdagen wordt er 100% in rekening gebracht.


5. Herroepingsrecht

Producten

De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product of dienst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Gegrond Gezond mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde het product heeft ontvangen, of:

 • als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Gegrond Gezond mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

De klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Gegrond Gezond mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Na levering van een dienst is het herroepingsrecht niet meer van toepassing. 

6. Overmacht

Gegrond Gezond is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gegrond Gezond geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gegrond Gezond niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gegrond Gezond of van derden daaronder begrepen. Gegrond Gezond heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gegrond Gezond zijn verbintenis had moeten nakomen.

Gegrond Gezond kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zoveel Gegrond Gezond ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gegrond Gezond gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

7. Aansprakelijkheid
Gegrond Gezond is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de website.

Gegrond Gezond is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de producten of diensten.

Gegrond Gezond is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de klant zijn aangeleverd.

Gegrond Gezond is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Gegrond Gezond.

Gegrond Gezond is niet aansprakelijk indien de klant afziet van of stopt met medische behandeling voor een aandoening waarvoor medische behandeling noodzakelijk is.  

Gegrond Gezond is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging van de aan de klant verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Gegrond Gezond. 

Bij bewezen aansprakelijkheid komt alleen schade waartegen Gegrond Gezond verzekerd is in aanmerking. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen of andere gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door grove schuld door derden is Gegrond Gezond nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Gegrond Gezond om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijk van Gegrond Gezond te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Gegrond Gezond is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. 

8. Persoonsgegevens
Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming anno 2018.

Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.


10. Intellectuele eigendom
Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de producten eigendom zijn van Gegrond Gezond en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

Gegrond Gezond verleent aan de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk om de producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

Wanneer in een overeenkomst tussen Gegrond Gezond en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de Producten wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet overdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten te gebruiken.

Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Gegrond Gezond te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen Gegrond Gezond.


11. Communicatie
Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden vanuit Gegrond Gezond zoals update-notificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.

De Klant gaat ermee akkoord dat Gegrond Gezond de klant mag benaderen voor belangrijke wijzigingen van of updates voor de Diensten, indien zij dit nodig acht. Deze communicatie zal nooit commerciële uitingen van derden bevatten.

Het staat Gegrond Gezond te allen tijde vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de Gedeelde Informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

12. Klachtenregeling

De klachtenregeling van de beroepsvereniging waarbij Gegrond Gezond is aangesloten is van toepassing. Alle informatie hierover kunt u terugvinden bij de beroepsvereniging en is opvraagbaar bij Gegrond Gezond.

 13. Toepasselijk recht en geschillen

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Gegrond Gezond is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.